Maidir le Gaisce

Is clár féinfhorbartha é Gaisce nó ‘éacht mór’ do dhaoine óga idir 15-25 bliana d’aois agus tá sé ann ó 1985. Tháinig rath ar na Dámhachtainí i dtosach faoi phátrúnacht an iar-Uachtaráin Patrick. J Hillery go dtí seo agus tá siad á n-iompar ag Uachtarán nua. Go dtí seo ghlac níos mó ná 300,000 duine óg páirt sa chlár Gaisce. Is é príomhaidhm Gaisce a chinntiú go bhfuil clár againn a oireann do riachtanais gach duine óg ar mian leis páirt a ghlacadh sa chlár Gaisce agus an deis is fearr is féidir a thabhairt do gach rannpháirtí é sin a dhéanamh. Creidimid i gcumas agus athléimneacht daoine óga agus tríd an gclár Gaisce ba mhaith linn go gcothóidís an cumas sin agus a lánacmhainneacht a bhaint amach.

Tá Gaisce tiomáinte agus spreagtha chun bunluachanna a leagann a fhoireann agus baill na comhairle a leanúint agus cloí leo. Táimid tiomanta do chinntiú go bhfuil na bunluachanna seo leabaithe i ngach réimse dár gcuid oibre, agus inár gcleachtas agus ár bpróisis.

Tá Gaisce dírithe ar na croíluachanna seo a leanas, agus á stiúradh:

Cumhachtú

Difríocht a dhéanamh, athrú a chur i bhfeidhm agus daoine óga a chumasú chun a gcosán féin a mhúnlú go féinfhionnachtain.

Cuimsiú & Comhionannas

Tá an deis ag gach duine a gcumas a mhéadú trí chomhionannas rochtana, rannpháirtíochta agus torthaí.

Meas

Luacháil a dhéanamh ar dhaoine go cothrom, ag aithint na héagsúlachta, agus ag cinntiú go gcaitear le gach duine le dínit.

Barr Feabhais

Tionchar a bhaint amach trí na caighdeáin is airde a bhaint amach, oibriú le hionracas agus ar bhealach trédhearcach.

Tá Gaisce tiomanta do chur chuige pleanáilte agus córasach i leith ár bpríomhluachanna a mhaireachtáil. Bainfear é seo amach trí ár luachanna a chur i bhfeidhm maidir le hoibríochtaí agus coinní éagsúla ár gclár, laistigh den eagraíocht agus le páirtithe leasmhara agus comhpháirtithe seachtracha araon. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Gaisce agus chun do thuras a thosú go féinfhionnachtain cliceáil ANSEO.