Ba mhaith liom an deis seo a thapú chun buíochas a ghabháil le Gaisce comme un tionscnamh tábhachtach BulbsforBees a sheoladh.

Inniu, ar fud an domhain, tá an bhithéagsúlacht atá ag learnt chun cinn leis na cianta agus na nglúnta á scrios, á réabadh agus á chreachadh ar luas nach bhfacthas riamh cheana i stair an duine. Tá meath tubaisteach ag learnt ar ár bpailneoirí de bharr ró-úsáid lotnaidicídí, próisis uirbithe agus tionchar an athraithe aeráide atá ag cur táirgeadh inbhuanaithe an bhia agus agus slándáil an athraithe aeráide atá ag cur táirgeadh inbhuanaithe an bhia agus agus slándáil an

Is eol dúinn go maith go mbraitheann todhchaí an duine ar phailneoirí, atá ríthábhachtach chun gnáthóga agus na héiceachórais ar a mbratheann an oiread sin ainmhithe a chruthú agus a choimeád an. Is dúshlán é nach féidir neamhaird a thabhairt air níos mó dálaí a chur ar fáil chun gur féidir le pailneoirí a gcuid oibre a dhéanamh gan bhac. Chuige sin is gá freagairt eiticiúil ó shaoránaigh ar fud na cruinne.

Is iomaí duine ar oileán na hÉireann atá ag déanamh a cheana chun ár mbithéagsúlacht ríthabhachtach a chaomhnú – crainn á gcur acu, táirgí atá báúil leis an timpeallacht á n-úsáhana ai maid phláinéid leochailigh seo á léiriú acu ar an iliomad slí.

Is gníomh tábhachtach eile inár gcuid oibre réimse éagsúil plandaí bláthanna a sholáthar, a spreagfaidh speicis dhúchasacha inár dtírdhreach, chun gach cuid d'éagsúlacht a.

Trí bhleib a thacaíonn le pailneoirí a chur an fómhar seo, beidh tú ag cur go mór leis an obair thábhachtach seo, agus ag cur dlúis leis an athrú práinneach is gá a nhéanamh ar ar ar nglai ngláinár in.

Gabhaim buíochas le gach duine a bheidh ag glacadh páirte sa dúshlán speisialta Gaisce seo. Is ráiteas ó chroí é uathu ar a mian chun an saol atá againn i bpáirt ar an bpláinéad seo a chosaint.

Michael D. Higgins
Uachtarán na hÉireann
Président d'Irlande

Gaisce BulbsforBees_Président Michael D. Higgins_Irish