Plean Straitéiseach 2022 – 2025

Tá lúcháir ar Chomhairle Gaisce plean straitéiseach Gaisce – Gradam an Uachtaráin do 2022-2025 a chur i láthair.

I measc ár dtosaíochtaí 2022-2025 tá:

 1. Chun tógáil ar a bhfuil bainte amach, ag cinntiú go bhfuil Gaisce inrochtana don oiread daoine óga ar fud na hÉireann agus is féidir, trí chomhpháirtíochtaí le heagraíochtaí atá ar aon intinn leo;
 2. Chun fianaise a thabhairt ar thionchar dearfach Gaisce trí scéalta iontacha rannpháirtithe Gaisce a insint, Dámhachtainí Gaisce agus Ceannairí Ghradam an Uachtaráin;
 3. Chun dícheall chun feabhais i ngach rud a dhéanaimid.
Plean straitéiseach
Pleanáil

“Gaisce – Is é béim Ghradam an Uachtaráin ar shaoránacht dhomhanda agus gníomhaireacht shóisialta, agus an tiomantas maidir le buanna agus inniúlachtaí dúchasacha daoine óga ar fud na hÉireann a dhíghlasáil agus a cheiliúradh, go díreach an áit ar cheart don eagraíocht a bheith agus a bheidh sna blianta amach romhainn.

Tá go leor i ndán do na blianta atá romhainn – leanann an turas ar aghaidh.”

— John Cunningham, Cathaoirleach Chomhairle Gaisce

Is féidir gach doiciméad ar an leathanach seo agus ar shuíomh Gréasáin Gaisce a chur ar fáil i bhformáidí éagsúla le haghaidh inrochtaineachta, agus is féidir an chuid is mó de na doiciméid a eisiúint chugat mar chóip phriontáilte tríd an bpost ach é a iarraidh.

Déan teagmháil linn le do thoil agus iarr ort cibé rud atá uait trí chliceáil anseo!

Ár Rialachas agus Struchtúr

Gaisce – Gradam an Uachtaráin | Tá Gradam an Uachtaráin á rialú ag bord stiúrthóirí 15 bhall (Comhairle Gaisce). Is é an tAire Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Imeasctha agus Gnóthaí Óige a cheapann Comhairle Gaisce agus de réir théarmaí Bhunreacht na heagraíochta.

Tá dhá chomhlacht ainmniúcháin do Chomhairle Gaisce:

 • An Uachtarán na hÉireann beirt bhall a ainmniú,
 • An Roinn an Taoisigh ainmníonn ball amháin.
Cé nach comhlacht stáit é, mar ‘eintiteas faoi choimirce na Roinne’, déantar gach ceapachán eile trí phróiseas a dhéanann an Roinn atá ar aon dul leis na Treoirlínte do Cheapacháin chuig Boird Stáit (2014). Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoin gcaoi a dtugann an Chomhairle faoina gcuid dualgas sa chuid dár gCuntas Iniúchta maidir le Tuarascáil na Stiúrthóirí.

Ní fhaigheann baill Chomhairle Gaisce aon luach saothair as a ról. Féadfaidh siad rogha a dhéanamh go n-aisíocfar speansais dheimhnithe orthu as dualgais na Comhairle, lena n-áirítear freastal ar chruinnithe na Comhairle, amháin.

Is cuideachta faoi theorainn ráthaíochta é Gaisce (CRO: 251020) agus le huimhir charthanachta (CHY: 8482). Is é ár n-Uimhir Charthanachta Cláraithe 20020903. Is é Pátrún Gaisce Uachtaráin na hÉireann, Michael D. Higgins.

COMHAIRLE REATHA
Plean Straitéiseach 2022
2022 Plean Straitéiseach
Tuarascáil Tionchair 2020
Tuarascáil Tionchair 2019
TUARASCÁIL TIONCHAR 2018
CUNTAIS INIÚCHTA 2021
CUNTAIS INIÚCHTA 2020
CUNTAIS INIÚCHTA 2019
RÁITEAS SÁBHÁILTEACHTA LEANAÍ
POLASAÍ COSAINT SONRAÍ
RÁITEAS PRÍOBHÁIDEACHA LÁITHREÁIN
BEARTAS COOKIES
GEARÁIL A DHÉANAMH

TRÉDHEARCACHT

Forbhreathnú ar Ráitis Airgeadais agus Comhlíonadh

Gaisce – Is é Gradam an Uachtaráin tiomanta do thrédhearcacht maidir lenár n-airgeadas agus rialachas. Tá an leathanach seo ullmhaithe againn chun forbhreathnú a thabhairt duit ar ár ráitis airgeadais, ar ghníomhaíochtaí eagraíochtúla agus ar chomhlíonadh.

Ár dTionchar

Gaisce – Ullmhaíonn an pobal Gradam an Uachtaráin tuarascálacha tionchair dár ngníomhaíochtaí ar bhonn bliantúil chun anáil ár gcuid oibre ar fud na hÉireann a thaispeáint.

Cód Rialachais na gCarthanas

An Cód Rialachais na gCarthanas míníonn sé na híoschaighdeáin ar cheart do charthanacht a chomhlíonadh chun ár gcarthanacht a bhainistiú agus a rialú go héifeachtach.

Tá Gaisce ag fáil deontais ó: 

Is éard atá i gceist le dea-rialachas ná córais agus próisis a chur i bhfeidhm chun a chinntiú go mbaineann ár gcarthanas a cuspóirí carthanúla amach le hionracas agus go ndéantar é a bhainistiú ar bhealach éifeachtach, éifeachtúil, cuntasach agus trédhearcach.

 • Comhlíonann Gaisce an Cód um Rialachas Carthanas agus dearbhóidh muid comhlíonadh gach bliain inár dtuarascáil don Rialtóir Carthanas.
 • An Cuidíonn prionsabail an chóid le hobair Gaisce a threorú – Gradam an Uachtaráin mar eagraíocht, agus ár gcomhlíonadh leis an Acht Carthanas.
 • D’fhaomh Comhairle Gaisce ár dtaifead Rialachais ar an 18th Márta 2021.

Seachadann an chuideachta an Dámhachtain agus comhlíonann sí an raon iomlán freagrachtaí rialachais chorparáidigh mar a éilíonn dlí na gcuideachtaí.

Iniúchtaí Bliantúla

Ullmhaíonn Gaisce a chuntais de réir an Ráitis ar Chleachtas Molta (SORP). Is é 31 Nollaig bliain airgeadais Gaisce, agus déantar iniúchadh bliantúil ar ár gcuntais ag Cuntasóirí Crowe Ireland. Is é gnólacht dlí Gaisce A&L Maith thú.

Staitisticí Airgeadais - Ioncam agus Caiteachas le haghaidh 2021

In 2021, bhí Gaisce – Dámhachtain an Uachtaráin ag fáil deontais ó: 

 • An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Imeasctha agus Gnóthaí Óige (deontas croímhaoinithe)
 • An Ciste um Imirce agus Lánpháirtíocht Tearmainn (AMIF);
 • Bleibíní Do Bheacha;
 • Miondeontas Covid-19;
 • Scéim LGBTI
 • Deontas Caipitil don Aos Óg
 • An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail (Scéim Cobhsaíochta Covid-19).

Ioncam 2021 

Maoiniú agus deontais reachtúla:  € 924,781 (71%)   
Clárúcháin rannpháirtithe:  € 291,146 
Deonacháin dhaonchairdiúla agus neamhreachtúla:  € 86,500 (7%) 
Eile:  €2,739 (<1%)   
IOMLÁN:  € 1,305,166   

Caiteachas 2021 

Gníomhaíochtaí Carthanúla  1,232,999 (96%) 
Cistí a Ardú  55,336 (4%) 
IOMLÁN  € 1,288,335 

Faigh tuilleadh eolais anseo:

Is é an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin an fostaí is mó a thuilleann Gaisce agus fuair sé olltuarastal in 2021 de €91,900. Thuill ball foirne amháin idir 60K-70K in 2021. Níor thuill aon bhall foirne eile i Gaisce níos mó ná €60,000.

Feidhmíonn Gaisce scéim pinsin le ranníocaíochtaí sainithe d’fhostaithe a thosaigh ar fhostaíocht leis an eagraíocht roimh 2014. Is ionann an ranníocaíocht a dhéanann an eagraíocht agus dhá oiread ranníocaíocht ball foirne rannpháirteach, go huasmhéid de 13% den olltuarastal. Ceanglaítear ar bhaill foirne atá fostaithe ó 1 Eanáir 2014 ranníocaíocht a dhéanamh le Scéim Pinsin na hEarnála Poiblí Aonair (SPSPS). Ní chuireann an eagraíocht ranníocaíocht airgeadais leis an SPSPS.

Is cuideachta faoi theorainn ráthaíochta é Gaisce (CRO: 251020) ag a bhfuil uimhir charthanachta chláraithe (RCN: 20020903) agus uimhir CHY (8482).

Gaisce – Oibríonn Gradam an Uachtaráin de réir Threoirlínte an Rialálaí Carthanas d’Eagraíochtaí Carthanúla maidir le Tiomsú Airgid ón bPobal, ar féidir leat tuilleadh a léamh fúthu. anseo.

©2022 Gaisce – Gradam an Uachtaráin, Cuideachta faoi theorainn ráthaíochta (CRO 251020) agus uimhir CHY agus CRA (8482 agus 20020903 faoi seach) is ea Gradam an Uachtaráin.