Tuarascáil Tionchair Gaisce 2020

Beidh leagan Gaeilge de Thuarascáil Tionchair 2020 ar fáil go luath, agus is féidir téacs inrochtana/gnáth-théacs nó cóip chlóite a eisiúint ach é a iarraidh chuig comms@gaisce.ie.

Rialachas agus Trédhearcacht

Gaisce —Gradam an Uachtaráin Tá Gradam an Uachtaráin á rialú ag bord stiúrthóirí 15 ball, an Chomhairle Gaisce, arna cheapadh ag an Aire Leanaí, Comhionannas, Míchumas, Comhtháthú agus Gnóthaí Óige agus ag téarmaí Bhunreacht na heagraíochta. Tá dhá chomhlacht ainmniúcháin ann: ainmníonn an tUachtarán dhá chomhalta don Chomhairle agus ainmníonn Roinn an Taoisigh ball aonair. Cé nach comhlacht stáit é, mar ‘eintiteas faoi choimirce na Roinne’, déantar gach ceapachán eile trí phróiseas a rinne an Roinn a léiríonn na Treoirlínte maidir le Ceapacháin ar Bhoird Stáit (2014). Is féidir leat a fháil amach faoin gComhairle reatha anseo. Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoin gcaoi a dtugann an Chomhairle faoina ndualgais sa chuid de Thuarascáil na Stiúrthóirí dár gCuntais Iniúchta.

Is cuideachta faoi theorainn ráthaíochta é Gaisce (CRO: 251020) agus le huimhir charthanachta (CHY: 8482). Is é ár n-Uimhir Charthanachta Cláraithe 20020903. Is é Pátrún Gaisce Uachtaráin na hÉireann, Michael D. Higgins.

Gaisce - Tá Plean Straitéiseach nua ullmhaithe ag Gradam an Uachtaráin don tréimhse 2021-5. Beimid ag seoladh an Phlean sna seachtainí amach romhainn, agus beidh sé ar fáil anseo ina dhiaidh sin. Is iad na trí philéar dár bPlean nua:

I. Tógáil ar Ghnóthachtáil

   a. Comhionannas Rochtana

   b. Saoránacht Fhreagrach

   c. Ag Obair i gComhpháirtíocht

II. Inis Ár Scéal

III. Sármhaitheas sa mhéid a dhéanaimid

   a. Rannpháirtithe

   b. Ceannairí Dámhachtana an Uachtaráin

   c. Rialachas

COMHAIRLE REATHA
Tuarascáil Tionchair 2020
Tuarascáil Tionchair 2019
TUARASCÁIL TIONCHAR 2018
CUNTAIS INIÚCHTA 2020
CUNTAIS INIÚCHTA 2019
CUNTAIS INIÚCHTA 2018
RÁITEAS SÁBHÁILTEACHTA LEANAÍ
POLASAÍ COSAINT SONRAÍ
RÁITEAS PRÍOBHÁIDEACHA LÁITHREÁIN
BEARTAS COOKIES
GEARÁIL A DHÉANAMH

Forbhreathnú ar Ráitis Airgeadais agus Comhlíonadh

Tá Gaisce - Gradam an Uachtaráin tiomanta do thrédhearcacht maidir le airgeadas agus rialachas. Tá an leathanach seo ullmhaithe againn chun forbhreathnú a thabhairt duit ar ár ráitis airgeadais, ar ghníomhaíochtaí eagraíochtúla agus ar chomhlíonadh. Má theastaíonn tuilleadh eolais uait, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh lenár bhfoireann ag info@gaisce.ie

Ár dTionchar Gaisce – Ullmhaíonn Gradam an Uachtaráin tuarascálacha poiblí ar ár ngníomhaíochtaí ar bhonn bliantúil. Is féidir leat ár dTuarascáil Tionchair 2020 a íoslódáil anseo. Tagraíonn na figiúirí thíos do 2020.

Miondealú Ioncaim 2020
Maoiniú Reachtúil / Deontais € 930,115
Táillí Clárúcháin € 253,806
Daonchairdeas & Stáit Neamh-stáit € 77,000
Eile € 2,166

Iomlán € 1,263,087

Miondealú Caiteachais 2020
Cistí a Ardú € 40,855
Gníomhaíochtaí Carthanúla € 1,048,928
Iomlán € 1,089,783
Barrachas (easnamh) € 173,304

Cuid shuntasach de bharrachas 2020 (36%) is ea iarmhéid Gaisce deontais a fuarthas faoi Scéim Cobhsaíochta Covid-19 na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail chun tacú le costais a tabhaíodh idir Márta 2020 agus Meitheamh 2021. Baineann go leor den bharrachas eile le costais maoiniú a fuarthas in 2020 do thionscadail a bhí fós ar siúl ag deireadh na bliana nó a cuireadh siar go 2021. Mar thoradh ar Covid-19 agus oibriú srianta agus / nó dúnadh eagraíochtaí óige agus pobail, b’éigean roinnt clár maoinithe Gaisce a scála. síos nó iarchurtha. Is mian leis an eagraíocht aitheantas a thabhairt do fhlaithiúlacht na maoinitheoirí as ligean don eagraíocht cistí a choinneáil go dtí gur féidir an tseirbhís iomlán a atosú.

Staitisticí Airgeadais - Ioncam agus Caiteachas le haghaidh 2019

Comhairle

Ní fhaigheann baill na Comhairle aon luach saothair as a ról. Is féidir leo seo a roghnú go n-aisíocfaí iad as costais dhearbhaithe as dualgais na Comhairle, lena n-áirítear freastal ar chruinnithe na Comhairle, amháin.

Luach Saothair na Foirne

Is é an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin an fostaí is mó a thuilleann Gaisce agus fuair sé tuarastal comhlán in 2020 de € 89,026. Thuill ball foirne amháin idir 60K-70K in 2020. Níor thuill aon bhall foirne eile i nGaisce níos mó ná € 60,000. Feidhmíonn Pinsin Gaisce scéim pinsin ranníocaíochta sainithe d’fhostaithe a thosaigh ag obair leis an eagraíocht roimh 2014. Is é an ranníocaíocht a dhéanann an eagraíocht dhá oiread ranníocaíocht ball foirne rannpháirteach, le huas-tuarastal 13% ar a mhéad. Ceanglaítear ar bhaill foirne atá fostaithe ón 1 Eanáir 2014 cur le Scéim Pinsin na hEarnála Poiblí Aonair (SPSPS). Ní chuireann an eagraíocht go airgeadais leis an SPSPS.

Iniúchadh Bliantúil

Ullmhaíonn Gaisce a chuntais de réir an Ráitis ar Chleachtas Molta (SORP). Is í an 31 Nollaig bliain airgeadais Gaisce agus déanann Cuntasóirí Crowe iniúchadh ar a chuntais go bliantúil. Is é A&L Goodbody gnólacht dlí Gaisce. Féadfaidh tú ár gcuntais iniúchta is déanaí a íoslódáil ar an leathanach seo.

Comhlíonadh Comhlíonadh Cánach

Is cuideachta faoi theorainn ráthaíochta é Gaisce (CRO: 251020) le huimhir charthanachta cláraithe (RCN: 20020903) agus uimhir CHY (8482)

Cód Rialachais na gCarthanas 

Seachadann an chuideachta an Dámhachtain agus comhlíonann sí an raon iomlán freagrachtaí rialachais chorparáidigh de réir mar a éilíonn dlí na gcuideachtaí. Tá Gaisce compliant leis an gCód Rialachais Carthanas, agus dearbhóidh comhlíonadh bliantúil in a tuairisc a thabhairt don Carthanas Rialtóir. Cheadaigh an Chomhairle Taifead Comhlíonta Gaisce ar an 18th Márta 2021. Cuidíonn prionsabail an chóid le hobair na heagraíochta agus le comhlíonadh Acht na gCarthanas a threorú. 

Ráiteas faoi Phrionsabail Treoracha le haghaidh Tiomsú Airgid 

Tá Gaisce tiomanta do Ráiteas na bPrionsabal Treorach um Thiomsú Airgid a chomhlíonadh, cód iompair deonach arna dhréachtú ag cleachtóirí tiomsaithe airgid carthanais agus deontóirí le tacaíocht ó ghairmithe dlí, cuntasaíochta agus gairmithe gaolmhara eile. Is féidir leat níos mó a fhoghlaim faoi na Treoirphrionsabail ar an Institiúid Carthanas Éireann.Tá sé mar aidhm ag an Ráiteas: 

  1. Cleachtais tiomsaithe airgid a fhorbairt in Éirinn; 
  1. Leibhéil arda oscailteachta, cuntasachta agus trédhearcachta a chur chun cinn i measc eagraíochtaí a bhailíonn airgead ón bpobal; 
  1. Soiléire agus dearbhuithe a sholáthar do lucht tacaíochta, lucht tacaíochta ionchasach agus an pobal i gcoitinne faoi na heagraíochtaí a dtacaíonn siad leo. 

Chun tuilleadh eolais a fháil ar chomhlíonadh Gaisce leis na prionsabail seo, léigh ár n-eolas Cearta Deontóra, Ár Cairt na nDeontóirí agus ár Nós Imeachta Gearán. 

© 2022 Gaisce - Gradam an Uachtaráin, Is cuideachta é Gradam an Uachtaráin faoi theorainn ráthaíochta (CRO 251020) agus le huimhir CHY agus CRA (8482 agus 20020903 faoi seach) ***
Sonraí Rialachais  | Beartas Príobháideachais