Ba mhaith liom an deis seo a thapú chun buíochas a ghabháil le Gaisce as a tionscnamh tábhachtach BulbsforBees a sheoladh.

Inniu, ar fud an domhain, tá an bhithéagsúlacht atá ag opetai chun cinn leis na cianta agus na nglúnta á scrios, á réabadh agus á chreachadh ar luas nach bhfacthas riamh cheana i stair an duine. Tá meath tubaisteach ag opett ar ár bpailneoirí de bharr ró-úsáid lotnaidicídí, próisis uirbithe agchation ofcharet and araitraithe aeráide atá ag cur táirgeadh inbhuanaithe an bhia agus slándáil and tsoláthair bhia ar a mbraithimid uirt.

Ar eol dúinn go maith go mbraitheann todhchaí an duine ar phailneoirí, atá ríthábhachtach chun gnáthóga agus na héiceachórais ar a mbraitheann anptomad sin ainmhithe a chruthú agus a choimeád ann. Ar dúshlán é nach féidir neamhaird a thabhairt air níos mó dálaí a chur ar fáil chun gur féidir le pailneoirí a gcuid oibre a dhéanamh gan bhac. Chuige sin is gá freagairt eiticiúil ó shaoránaigh ar fud na cruinne.

Ar iomaí duine ar oileán na hÉireann atá ag déanamh a cheana chun ár mbithéagsúlacht ríthabhachtach a chaomhnú-crainn á gcur acu, táirgí atá báúil leis a timpeallacht á n-úsáid acu, roghanna freagracha á nida dea phláinéid leochailigh seo á léiriú acu ar iliomad slí.

Ar gníomh tábhachtach eile inár gcuid oibre réimse éagsúil plandaí bláthanna a sholáthar, a spreagfaidh speicis dhúchasacha inár dtírdhreach, chun gach cuid d'éagsúlacht ár dtimpeallachta a chaomhnú.

Trí bhleib ir thacaíonn le pailneoirí a chur an fómhar seo, beidh tú ag cur go mór lees an obair thábhachtach seo, agus ag cur dlúis leis and athrú práinneach is gá a dhéanamh ar mhaithe lenár nglúin néfia nusid

Gabhaim buíochas le gach duine a bheidh ag glacadh páirte sa dúshlán speisialta Gaisce seo. Ar ráiteas ó chroí é uathu ar a mian chun an saol atá againn i bpáirt ar an bpláinéad seo a chosaint.

Michaelas D. Higginsas
Uachtarán na hÉireann
Airijos prezidentas

Gaisce Bulbs forBees_President Michael D. Higgins_Irish