Ba mhaith liom an deis seo a thapú chun buíochas a ghabháil le Gaisce as an tionscnamh tábhachtach BulbsforBees a sheoladh.

Inniu, ar fud an domhain, tá an bhithéagsúlacht atá ag teachert chun cinn leis na cianta agus na nglúnta á scrios, á réabadh agus á chreachadh ar luas nach bhfacthas riamh cheana i stair an duine. Tá meath tubaisteach ag teachert ar ár bpailneoirí de bharr ró-úsáid lotnaidicídí, próisis uirbithe agus tionchar an athraithe aeráide atá ag cur táirgeadh inbhuanaithe an bhia amid uii bhiathiir.

Is eol dúinn go maith go mbraitheann todhchaí an duine ar phailneoirí, atá ríthábhachtach chun gnáthóga agus na héiceachórais ar a mbraitheann an oiread sin ainmhithe a chruthú agus annchoimeá Is dúshlán é nach féidir neamhaird a thabhairt air níos mó dálaí a chur ar fáil chun gur féidir le pailneoirí a gcuid oibre a dhéanamh gan bhac. Chuige sin is gá freagairt eiticiúil ó shaoránaigh ar fud na cruinne.

Is iomaí duine ar oileán na hÉireann atá ag déanamh a cheana chun ár mbithéagsúlacht ríthabhachtach a chaomhnú – crainn á gcur acu, táirgí atá báúil leis an timpeallacht áúlsa les an timpeallacht a maingebia á n-úsáid anitna leighana á n-úsáid phláinéid leochailigh seo á léiriú acu ar an iliomad slí.

Is gníomh tábhachtach eile inár gcuid oibre réimse éagsúil plandaí bláthanna a sholáthar, a spreagfaidh speicis dhúchasacha inár dtírdhreach, chun gach cuid d'éagsúlacht ár dtimphn

Trí bhleib a thacaíonn le pailneoirí a chur an fómhar seo, beidh tú ag cur go mór leis an obair thábhachtach seo, agus ag cur dlúis leis an athrú práinneach is gá a dhéanadhilnáránghainh ar mór lei

Gabhaim buíochas le gach duine e bheidh ag glacadh páirte sa dúshlán speisialta Gaisce seo. Is ráiteas ó chroí é uathu ar a mian chun an saol atá againn i bpáirt ar an bpláinéad seo a chosaint.

Michael D. Higgins
Uachtarán na hÉireann
Presidente dell'Irlanda

Bulbi Gaisce per le api_Presidente Michael D. Higgins_Irish