Ba mhaith liom an deis seo a thapú chun buíochas a ghabháil le Gaisce como un tionscnamh tábhachtach BulbsforBees a sheoladh.

Inniu, ar fud an domhain, tá an bhithéagsúlacht atá ag teacht chun cinn leis na cianta agus na nglúnta á scrios, á réabadh agus á chreachadh ar luas nach bhfacthas riamh cheana i escaler un duine. Tá meath tubaisteach ag teacht ar ár bpailneoirí de bharr ró-úsáid lotnaidicídí, próisis uirbithe agus tionchar an athraithe aeráide atá ag cur táirgeadh inbhuanaithe an bhia agus slándáil an tsoláthair bhia ar a faoidimi bhia.

Is eol dúinn go maith go mbraitheann todhchaí an duine ar phailneoirí, atá ríthábhachtach chun gnáthóga agus na héiceachórais ar a mbraitheann an oiread sin ainmhithe a chruthú agus a choimeád ann. ¿Es dúshlán é nach féidir neamhaird a thabhairt air níos mó dálaí a chur ar fáil chun gur féidir le pailneoirí a gcuid oibre a dhéanamh gan bhac. Chuige pecado es gá freagairt eiticiúil ó shaoránaigh ar fud na cruinne.

Is iomaí duine ar oileán na hÉireann atá ag déanamh a cheana chun ár mbithéagsúlacht ríthabhachtach a chaomhnú - crainn á gcur acu, táirgí atá báúil leis an timpeallacht á n-úsdéáid acu, roghanna freagraháid air leaniaid acu phláinéid leochailigh seo á léiriú acu ar an iliomad slí.

¿Es gníomh tábhachtach eile inár gcuid oibre réimse éagsúil plandaí bláthanna a sholáthar, a spreagfaidh speicis dhúchasacha inár dtírdhreach, chun gach cuid d'éagsúlacht ár dtimpeallachta a chaomhnú.

Trí bhleib a thacaíonn le pailneoirí a chur an fómhar seo, beidh tú ag cur go mór leis an obair thábhachtach seo, agus ag cur dlúis leis an athrú práinneach es gá a dhéanamh ar mhaithe lenárdia nglúhntain thábhachtach seo.

Gabhaim buíochas le gach duine a bheidh ag glacadh páirte sa dúshlán speisialta Gaisce seo. Es ráiteas ó chroí é uathu ar a mian chun an saol atá againn i bpáirt ar an bpláinéad seo a chosaint.

Michael D Higgins
Uachtarán na hÉireann
Presidente de Irlanda

Bombillas Gaisce para abejas_Presidente Michael D. Higgins_Irish