Beartas Príobháideachta Gaisce

Táimid tiomanta do Gaisce do phríobháideacht a chosaint agus a urramú.

Cuidíonn an beartas seo le míniú cathain agus cén fáth a mbailímid faisnéis phearsanta fút, conas a úsáidimid í, na coinníollacha faoina bhféadfaimis í a nochtadh do dhaoine eile, conas a choinnímid slán sábháilte í agus do chearta agus do roghanna maidir le do chuid faisnéise.

Cé muid?

Is clár féinfhorbartha é Gaisce nó ‘éacht mór’ do dhaoine óga idir 15-25 bliana d’aois agus tá sé ann ó 1985. Tháinig rath ar na Dámhachtainí i dtosach faoi phátrúnacht an iar-Uachtaráin Patrick. J Hillary. Go dtí seo ghlac níos mó ná 300,000 duine óg páirt sa chlár Gaisce. Is é príomhaidhm Gaisce a chinntiú go bhfuil clár againn a oireann do riachtanais gach duine óg ar mian leis páirt a ghlacadh sa chlár Gaisce agus an deis is fearr is féidir a thabhairt do gach rannpháirtí é sin a dhéanamh. Creidimid i gcumas agus athléimneacht daoine óga agus tríd an gclár Gaisce ba mhaith linn go gcothóidís an cumas sin agus a lánacmhainneacht a bhaint amach.

Is carthanas cláraithe é Gaisce (CHY 8482) agus tá sé ag brath ar mhaoiniú chun a chlár a sheachadadh. Is é an seoladh cláraithe Teach Ratra, an Bóthar Thuaidh, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8.

Conas a bhailímid faisnéis uait?

Faighimid faisnéis fút ar na bealaí seo a leanas:

Faisnéis a thugann tú dúinn go díreach

Mar shampla, féadfaimid faisnéis fút a fháil nuair a chláraíonn tú chun páirt a ghlacadh i Gaisce:

 • Nuair a chláraíonn tú le bheith i do Cheannaire Dámhachtana Uachtaráin (PAL) nó mar oibrí deonach.
 • Nuair a ghlacann tú páirt i gceann dár n-imeachtaí.
 • Nuair a éiríonn tú i do Chomhpháirtí Dúshlán nó i do Chomhpháirtí Dámhachtana Gaisce (GAP).
 • Nuair a ghlacann tú páirt i suirbhé.

Faisnéis a thugann tú dúinn go hindíreach

Líonraí fógraíochta, soláthraithe anailíse agus soláthraithe faisnéise cuardaigh.

Ba cheart duit aon bheartas príobháideachta a chuirtear ar fáil duit a sheiceáil má thugann tú do chuid sonraí do thríú páirtí.

Nuair a thugann tú cuairt ar an suíomh Gréasáin seo

Bailímid, cosúil le cuideachtaí eile, an fhaisnéis seo a leanas go huathoibríoch:

 • Faisnéis theicniúil, lena n-áirítear an cineál feiste atá á úsáid agat, an seoladh IP, an córas brabhsála agus oibriúcháin atá á úsáid chun do ríomhaire a nascadh leis an idirlíon. Féadfar an fhaisnéis seo a úsáid chun na seirbhísí a chuirimid ar fáil a fheabhsú.
 • Faisnéis faoi do chuairteanna ar an suíomh Gréasáin seo, mar shampla bailímid faisnéis faoi leathanaigh a dtugann tú cuairt orthu agus faoin gcaoi a ndéanann tú nascleanúint ar an suíomh Gréasáin, ie faid na gcuairteanna ar leathanaigh áirithe, seirbhísí a bhfaca tú agus foinsí atreoraithe (conas a tháinig tú ar ár suíomh).

Déanaimid do chuid faisnéise pearsanta a bhailiú agus a úsáid trí fhianáin a úsáid ar ár suíomh Gréasáin - is féidir tuilleadh faisnéise faoi fhianáin a fháil faoinár 'mBeartas Fianán' ar an láithreán seo.

Na meáin shóisialta

Nuair a bhíonn tú ag idirghníomhú linn ar ardáin meán sóisialta mar Facebook agus Twitter d’fhéadfadh go bhfaighimis faisnéis fút (mar shampla, nuair a chlibeálann tú orainn i ngrianghraf imeachta). Braithfidh an fhaisnéis a fhaighimid ar na roghanna príobháideachta atá leagtha síos agat ar na cineálacha ardáin sin.

 

Cén cineál faisnéise a bhailítear uait?

D’fhéadfadh go n-áireofaí san fhaisnéis phearsanta a bhailímid agus a stóráilimid agus a úsáidimid:

 • D'ainm agus do shonraí teagmhála (lena n-áirítear seoladh poist, ríomhphost agus uimhir theagmhála).
 • Do dháta breithe.
 • Faisnéis faoi do ghníomhaíochtaí ar ár suíomh Gréasáin agus faoin bhfeiste a úsáidtear chun rochtain a fháil air, mar shampla do sheoladh IP agus do shuíomh geografach.
 • Aon fhaisnéis phearsanta eile a roinntear linn.

Aithníonn dlíthe cosanta sonraí catagóirí áirithe faisnéise pearsanta mar fhaisnéis íogair agus dá bhrí sin teastaíonn cosaint níos mó uathu, mar shampla faisnéis faoi do shláinte, eitneachas agus reiligiún.

De ghnáth ní bhailímid sonraí íogaire fút mura bhfuil cúis shoiléir bhailí ann chun é sin a dhéanamh agus má cheadaíonn dlíthe cosanta sonraí dúinn, mar shampla, d’fhéadfaimis do chuid faisnéise sláinte a iarraidh agus muid ag síniú le dúshlán ar leith (Mar shampla, The Dúshlán Eachtraíochta na bhFórsaí Cosanta).

Nuair is iomchuí, déanfaimid an fáth go bhfuilimid ag bailiú an chineáil faisnéise seo agus an úsáid a bhainfear aisti go soiléir.

Conas agus cén fáth a n-úsáidtear do chuid faisnéise?

Féadfaimid do chuid faisnéise a úsáid chun críocha éagsúla, lena n-áirítear:

 • Na seirbhísí, na nuashonruithe nó an fhaisnéis a d’iarr tú a sholáthar duit.
 • Ár n-oibleagáidí a chomhlíonadh faoi aon chonarthaí a rinne tú féin agus sinne;
 • Taifead a choinneáil de do chaidreamh linn.
 • Anailís agus taighde margaidh a dhéanamh ionas go dtuigfimid conas is féidir linn ár seirbhís, imeachtaí nó faisnéis a fheabhsú.
 • Seiceáil le haghaidh sonraí teagmhála nuashonraithe i gcoinne foinsí tríú páirtí ionas gur féidir linn fanacht i dteagmháil má bhogann tú.
 • Déileáil le hiontrálacha i gcomórtas.
 • Ag iarraidh do chuid tuairimí nó tuairimí ar an tseirbhís a chuirimid ar fáil.
 • Ag cur in iúl duit faoi athruithe ar ár seirbhís.
 • Cumarsáidí a d’iarr tú a sheoladh chugat agus a d’fhéadfadh a bheith spéisiúil duit.

 

Cá fhad a choinnítear d’fhaisnéis?

Coinnímid d’fhaisnéis níos faide ná mar is gá chun na críocha ar bailíodh í dó, déantar an fad ama a gcoinnímid d’fhaisnéis phearsanta dó a chinneadh ag cúinsí oibríochta agus dlíthiúla. Mar shampla, ceanglaítear orainn go dlíthiúil roinnt cineálacha faisnéise a choinneáil chun ár n-oibleagáidí reachtúla agus rialála a chomhlíonadh (e.g. críocha sláinte / sábháilteachta agus cánach / cuntasaíochta).

Déanaimid athbhreithniú rialta ar ár dtréimhsí coinneála.

Cé a bhfuil rochtain aige ar do chuid faisnéise?

Ní dhéanaimid do chuid faisnéise a dhíol ná a ligean ar cíos le tríú páirtithe.

Ní roinnimid do chuid faisnéise le tríú páirtithe chun críocha margaíochta.

Próiseáil dleathach

Éilíonn an dlí um chosaint sonraí orainn brath ar fhoras dleathach amháin nó níos mó chun d’fhaisnéis phearsanta a phróiseáil. Measaimid go bhfuil na forais seo a leanas ábhartha:

Toiliú Sonrach

Sa chás gur thug tú toiliú sonrach dúinn do chuid faisnéise pearsanta a úsáid ar bhealach áirithe, mar shampla ríomhphoist, téacsanna agus / nó glaonna teileafóin a sheoladh chugat.

Feidhmíocht conartha

Sa chás go bhfuilimid ag déanamh conartha leat nó ag comhlíonadh ár n-oibleagáidí faoi.

 

 

Legal oibleagáid

Nuair is gá, ionas gur féidir linn oibleagáid dhlíthiúil nó rialála a bhfuilimid faoina réir a chomhlíonadh, mar shampla nuair a ordaíonn cúirt nó údarás rialála dúinn mar an Rialtóir Carthanas.

Leasanna beo

Nuair is gá beatha nó sláinte a chosaint (mar shampla i gcás éigeandála míochaine a d’fhulaing duine ag ceann dár n-imeachtaí) nó saincheist chosanta a éilíonn orainn do chuid faisnéise a roinnt leis na seirbhísí éigeandála.

Leasanna dlisteanacha

Nuair is gá go réasúnach ár leasanna dlisteanacha féin nó leasanna daoine eile a bhaint amach (fad is atá an fhaisnéis a úsáidtear cothrom agus nach ndéanann sé difear cuí do do chearta).

Measaimid go bhfuil Gaisce á reáchtáil ag ár leasanna dlisteanacha - Gradam an Uachtaráin mar eagraíocht charthanachta agus muid ag iarraidh ár n-aidhmeanna agus ár n-idéalacha a bhaint amach. Mar shampla:

 • Seol Ríomhphoist nó cumarsáidí poist a cheapaimid a bheidh spéisiúil duit;
 • Déan taighde chun tuiscint níos fearr a fháil ar cé hiad ár rannpháirtithe;
 • Monatóireacht a dhéanamh ar cé leis a ndéileálaimid chun an eagraíocht a chosaint ar chalaois, sciúradh airgid agus rioscaí eile;
 • Ár seirbhís / cumarsáid a fheabhsú, a mhodhnú, a phearsanú nó a fheabhsú ar bhealach eile chun leasa ár rannpháirtithe, PALanna, Dúshlán na gComhpháirtithe agus
 • Tuiscint níos fearr a fháil ar an gcaoi a n-idirghníomhaíonn daoine lenár suíomh Gréasáin.

Nuair a dhéanaimid do chuid faisnéise pearsanta a phróiseáil go dlisteanach ar an mbealach seo, déanaimid machnamh agus cothromú ar aon tionchar féideartha ort (dearfach agus diúltach), agus ar do chearta faoi dhlíthe cosanta sonraí. Ní úsáidfimid d’fhaisnéis phearsanta i gcás go sáraíonn ár dtionchar an tionchar atá agat ort, mar shampla, i gcás ina mbeadh an úsáid ró-ionrach (mura rud é, mar shampla, go gceanglaítear orainn nó go gceadaítear dúinn leis an dlí).

Nuair a úsáidimid faisnéis phearsanta íogair, teastaíonn bunús dlí breise uainn chun é sin a dhéanamh faoi dhlíthe cosanta sonraí, déanfaimid amhlaidh ar bhonn do thoiliú sainráite.

Do roghanna

Tá rogha agat cibé acu is mian leat faisnéis a fháil uainn nó nach mian. Mura dteastaíonn uait cumarsáid dhíreach a fháil uainn faoin gclár Gaisce ansin is féidir leat do chuid roghanna a roghnú trí na boscaí ábhartha atá suite ar an bhfoirm a úsáidtear chun d’fhaisnéis a bhailiú a thiceáil.

Táimid tiomanta do smacht a chur ar do chuid sonraí agus dá bhrí sin tá cead agat do chuid sainroghanna cumarsáide a athrú (lena n-áirítear a rá linn nach dteastaíonn uait teagmháil a dhéanamh leat chun críocha margaíochta) ag am ar bith trí theagmháil a dhéanamh linn trí r-phost: info @ gaisce.ie, teileafón: 01 617 1999 nó post: Gaisce - Gradam an Uachtaráin, Teach Ratra, An Bóthar Thuaidh, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8.

Ní úsáidfimid d’fhaisnéis phearsanta chun críocha cumarsáide má chuir tú in iúl nár mhaith leat teagmháil a dhéanamh leat agus coinneoimid do chuid sonraí ar liosta faoi chois chun a chinntiú nach leanfaimid orainn ag teagmháil leat. Mar sin féin, b’fhéidir go gcaithfimid teagmháil a dhéanamh leat chun críocha riaracháin mar an áit a bhfuilimid ag próiseáil iarratais nó ag gabháil buíochais leat as do rannpháirtíocht in imeacht.

Do Chearta

Faoi dhlí na hÉireann um Chosaint Sonraí, tá cearta áirithe agat ar an bhfaisnéis phearsanta atá á coinneáil againn fút. Seo achoimre ar na cearta atá i bhfeidhm:

Ceart rochtana

Tá sé de cheart agat rochtain ar na sonraí pearsanta atá againn fút a iarraidh. Tá sé de cheart agat freisin cóip den fhaisnéis atá á coinneáil againn fút a iarraidh, agus cuirfimid ar fáil duit mura bhfuil eisceachtaí dlíthiúla i bhfeidhm.

Más mian leat rochtain a fháil ar do chuid faisnéise, comhlánaigh foirm Iarratas ar Rochtain ar Ábhar (SAR) le do thoil. Ní mór an fhoirm seo a chomhlánú ina hiomláine agus a sheoladh le cruthúnas ar d’aitheantas chuig: Gaisce - Gradam an Uachtaráin, Teach Ratra, An Bóthar Thuaidh, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8 marcáilte le haghaidh aird an Oifigigh um Chosaint Sonraí Gaisce.

> [Nasc le foirm SAR]

An ceart chun d’fhaisnéis phearsanta mhíchruinn a cheartú

Tá sé de cheart agat faisnéis mhíchruinn nó neamhiomlán atá againn fút a cheartú. Tá cruinneas do chuid faisnéise tábhachtach dúinn agus táimid ag obair ar bhealaí chun í a dhéanamh níos éasca duit an fhaisnéis atá á coinneáil againn fút a athbhreithniú agus a cheartú. Idir an dá linn, má athraíonn tú seoladh ríomhphoist, nó má chreideann tú go bhfuil aon chuid den fhaisnéis eile atá againn míchruinn nó as dáta, déan teagmháil linn trí ríomhphost nó tríd an bpost (féach thíos). Nó is féidir leat glaoch ar 01 617 1999.

Ceart chun úsáid a shrianadh

Tá sé de cheart agat iarraidh orainn srian a chur le próiseáil cuid nó iomlán d’fhaisnéise pearsanta má tá easaontas ann maidir lena cruinneas nó mura bhfuil cead dlíthiúil againn í a úsáid.

Ceart scriosadh

Féadfaidh tú iarraidh orainn cuid de do chuid faisnéise pearsanta nó an fhaisnéis go léir a scriosadh agus i gcásanna áirithe, agus faoi réir eisceachtaí áirithe. Déanfaimid é sin a mhéid a cheanglaítear orainn (tá roinnt eisceachtaí ann maidir leis an riail seo).

Ceanglaítear orainn faoi rialachán GDPR d’iarratas a dhéanamh ‘gan mhoill mhíchuí’ nó ar a mhéad laistigh de mhí ó d’iarratas.

Cúinsí faoina bhféadfaimis diúltú:

 • An ceart chun saoirse cainte agus faisnéise a fheidhmiú.
 • Oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh maidir le tasc leasa phoiblí a chomhlíonadh nó údarás oifigiúil a fheidhmiú (mar shampla, má éilíonn na Coimisinéirí Ioncaim air).
 • Chun críocha sláinte poiblí nó nuair atá sé chun leasa an phobail.
 • Chun críocha cartlainne atá chun leasa an phobail, amhail taighde eolaíoch, taighde stairiúil nó críocha staidrimh.
 • Nuair atá na sonraí riachtanach chun éilimh dhlíthiúla a fheidhmiú nó a chosaint.

Faoi rialachán GDPR is ar an eagraíocht atá an dualgas cruthúnais maidir le faisnéis / sonraí a choinneáil agus ní gá don duine aonair agus don eagraíocht forais dlisteanacha a chruthú chun diúltú freastal ar iarratas an duine aonair agus a ndiúltú a chur in iúl go héifeachtach.

Ceart go mbeadh do chuid faisnéise pearsanta iniompartha

Má táimid ag próiseáil do chuid faisnéise pearsanta (1) bunaithe ar do thoiliú, nó d’fhonn conradh a dhéanamh leat nó conradh a dhéanamh leat, agus (2) go bhfuil an phróiseáil á déanamh ar mhodh uathoibrithe, féadfaidh tú iarraidh orainn í a sholáthar do tú féin nó soláthraí seirbhíse eile i bhformáid atá inléite ag meaisín.

Ceart chun réad

Tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh i gcoinne próiseála sa chás go bhfuil do chuid faisnéise pearsanta (1) á úsáid againn bunaithe ar leasanna dlisteanacha, (2) le haghaidh cumarsáide dírí nó (3) chun críocha staidrimh / taighde.

Más mian leat aon cheann de na cearta thuas a fheidhmiú, seol ríomhphost chugainn ag info@gaisce.ie nó scríobh chuig an Oifigeach Cosanta Sonraí, Gaisce, Gradam an Uachtaráin, Teach Ratra, An Bóthar Thuaidh, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8. D’fhéadfadh sé go n-iarrfaí orainn tuilleadh faisnéise agus / nó fianaise aitheantais a iarraidh. Déanfaimid ár ndícheall freagra iomlán a thabhairt ar gach iarratas laistigh de mhí tar éis d’iarratas a fháil, ach mura féidir linn é sin a dhéanamh déanfaimid teagmháil leat le cúiseanna leis an moill.

Do chuid faisnéise a choinneáil slán

Nuair a thugann tú faisnéis phearsanta dúinn, glacann muid céimeanna chun a chinntiú go bhfuil rialuithe teicniúla agus eagrúcháin iomchuí i bhfeidhm chun í a chosaint.

Tarchuirtear sonraí neamh-íogaire (do sheoladh ríomhphoist srl.) De ghnáth ar an Idirlíon, agus ní féidir a ráthú go mbeidh siad 100% slán riamh. Mar thoradh air sin, cé go ndéanaimid ár ndícheall do chuid faisnéise pearsanta a chosaint, ní féidir linn slándáil aon fhaisnéise a tharchuirfidh tú chugainn a ráthú, agus déanann tú é sin ar do phriacal féin. Chomh luath agus a fhaighimid do chuid faisnéise, déanaimid ár ndícheall a slándáil ar ár gcórais a chinntiú. Sa chás go bhfuil pasfhocal tugtha againn (nó má roghnaigh tú) a chuireann ar do chumas rochtain a fháil ar chodanna áirithe dár suíomh Gréasáin, tá tú freagrach as an bhfocal faire seo a choinneáil faoi rún. Iarraimid ort gan do phasfhocal a roinnt le duine ar bith.

Úsáid 'fianáin'

Cosúil le go leor suíomhanna Gréasáin eile, úsáideann an suíomh Gréasáin seo fianáin. Is píosaí beaga faisnéise iad ‘fianáin’ a chuireann eagraíocht chuig do ríomhaire agus a stóráiltear ar do thiomáint crua chun ligean don láithreán gréasáin sin tú a aithint nuair a thugann tú cuairt. Cuidíonn sé seo linn seirbhís níos pearsantaithe níos fearr a sholáthar nuair a dhéanann tú brabhsáil ar ár suíomh Gréasáin.

Is féidir fianáin a mhúchadh trí roghanna do bhrabhsálaí a shocrú. Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar conas fianáin a mhúchadh ar do ríomhaire féach ar ár mbeartas ‘fianáin’ ar an láithreán seo.

Naisc go dtí suíomhanna eile

D’fhéadfadh go mbeadh naisc ar ár suíomh Gréasáin le láithreáin ghréasáin eile atá á reáchtáil ag eagraíochtaí eile. Ní bhaineann an beartas seo ach lenár suíomh Gréasáin ‚mar sin molaimid duit na ráitis phríobháideachta a léamh ar na suíomhanna Gréasáin eile a dtugann tú cuairt orthu. Ní féidir linn a bheith freagrach as beartais agus cleachtais phríobháideachta láithreáin ghréasáin eile fiú má dhéanann tú rochtain orthu siúd a úsáideann naisc ónár suíomh Gréasáin.

Ina theannta sin, má rinne tú nasc lenár suíomh Gréasáin ó shuíomh tríú páirtí, ní féidir linn a bheith freagrach as beartais agus cleachtais phríobháideachta úinéirí agus oibreoirí an láithreáin tríú páirtí sin agus molaimid duit beartas príobháideachta an láithreáin tríú páirtí sin a sheiceáil.

16 nó Faoi

Tá imní orainn príobháideacht leanaí 16 bliana d’aois nó níos óige a chosaint. Má tá tú 16 bliana d’aois nó níos óige ‚iarr cead do thuismitheora / chaomhnóra roimh ré aon uair a sholáthraíonn tú faisnéis phearsanta dúinn.

Athruithe ar an mbeartas seo

Cuirfear aon athruithe a d’fhéadfaimis a dhéanamh ar an mbeartas seo amach anseo ar an suíomh Gréasáin seo agus mar sin déan seiceáil ar an leathanach seo ó am go chéile lena chinntiú go bhfuil tú sásta le haon athruithe. Má dhéanaimid aon athruithe suntasacha déanfaimid é sin go soiléir ar an suíomh Gréasáin seo.

 

Athbhreithniú ar an mBeartas seo

Coinnímid athbhreithniú rialta ar an mbeartas seo. Nuashonraíodh an beartas seo an 20 Meitheamh seo caiteth, 2018.