Táimid ag Fostú Oifigeach Forbartha Páirtaimseartha. Clúdach Máithreachais. FOIRMEACHA IARRATAIS ACH CHUIG RECRUITMENT@GAISCE.IE FAOI 12 MHEÁN DÉ LUAIN 16 Bealtaine, 2022.

Táimid ag fostú don phost mar Oifigeach Forbartha Páirtaimseartha (Clúdach Máithreachais)

Breathnaigh ar an tsonraíocht phoist thíos le haghaidh ról na Oifigeach Forbartha oscailte anois le Gaisce – Gradam an Uachtaráin.

Is é meán lae, Dé Luain 16 Bealtaine 2022, an spriocdháta le haghaidh iarratais ar ról an Oifigigh Fhorbartha. Reáchtálfar agallaimh an tseachtain 24 Bealtaine, 2022, trí Zoom (físghlao) – d’fhéadfadh dátaí a bheith faoi réir ag rogha Gaisce. Féadfar iarraidh ar iarrthóirí le haghaidh agallaimh ina dhiaidh sin freastal go pearsanta

Ní mór gach iarratas ar an bpost seo a chur isteach tríd an bhfoirm iarratais thíos a úsáid agus a sheoladh chuig recruitment@gaisce.ie.

Sonraíocht Poist Iomlán thíos

Teideal Poist  Oifigeach Forbartha (páirtaimseartha) –clúdach saoire mháithreachais 
Tuairisciú do  Ceann Oibríochtaí agus Forbartha (d’fhéadfadh sé a bheith faoi réir athraithe)
Conradh  Conradh téarma seasta (sealadach) ar feadh 2.5 lá in aghaidh na seachtaine 
Réimsí Forbartha agus Uaireanta Oibre  Táimid go hidéalach ag lorg iarrthóir atá lonnaithe in iarthar na hÉireann nó a bhfuil gréasán láidir sa réimse sin.  

 

Is éard a bheidh i gcríoch sealbhóir an phoist an limistéar a chlúdóidh obair fhorbartha i nDún na nGall, i Sligeach, i Maigh Eo agus i nGaillimh go príomha. Teastóidh roinnt taistil don phost (tá gá le hiompar féin) ar fud na críche seo. D’fhéadfadh solúbthacht a bheith ann maidir le hobair hibrideach (ag brath ar shuíomh baile) ar choinníoll go bhfuil áiseanna cearta cianoibre i bhfeidhm ag an iarrthóir ceaptha lena n-áirítear a nasc leathanbhanda ardcháilíochta féin agus spás oifige ciúin agus cuí chun dualgais a chomhlíonadh gan cur isteach (faoi réir ag freastal ar riachtanais ghnó. agus measúnú cianoibre). Cuid den ról beidh ar shealbhóir an phoist freastal ar chruinnithe sceidealaithe foirne nó cruinnithe foirne iomlána sa phríomhoifig. 

 

Is iad na huaireanta oibre ná 17.5 uair in aghaidh na seachtaine ar sceideal comhsheasmhach uaireanta sonraithe a chomhaontaítear idir 9am agus 5.30pm Luan go hAoine (m.sh., 5 mhaidin sa tseachtain nó an 2 lá iomlán go leith lá céanna) le hobair ócáideach tráthnóna nó deireadh seachtaine.  

Tuarastal  Is é an Tuarastal ná €17,000 in aghaidh na bliana  
Tréimhse Promhaidh  Míonna 6  
Sochair  25 lá de shaoire bhliantúil pro rata (bunaithe ar uaireanta páirtaimseartha) 

Ceangal éigeantach de Scéim Pinsin na hEarnála Poiblí Aonair 

Spriocdháta Iarratais 

 

Is é spriocdháta an iarratais 12 meán lae, Dé Luain 16 Bealtaine, 2022. Ní ghlacfar le hiarratas déanach. 
Ceisteanna agus d’iarratas a chur isteach 

 

Ní mór an fhoirm iarratais Chomhlánaithe a chur isteach trí ríomhphost (síniú digiteach) chuig recruitment@gaisce.ie (Tagairt an Ábhair 'Iarratas Oifigeach Forbartha PT').  

CVanna nó doiciméid bhreise ní bheidh a chur san áireamh. 

Maidir le Gaisce

Gaisce – Is clár féinfhorbartha é Gradam an Uachtaráin do dhaoine óga a fheabhsaíonn muinín agus folláine trí rannpháirtíocht i ndúshláin phearsanta, fhisiciúil agus phobail.

Go dtí seo, tá a nGradam Gaisce bainte amach ag breis is ceathrú milliún duine óg ar fud na hÉireann. Cláraíonn níos mó ná 20,000 duine óg linn chun a n-aistear Dámhachtain Gaisce féin a dhéanamh gach bliain.

Is dúshlán díreach é Gaisce ó Uachtarán na hÉireann do gach duine óg idir 14-25 bliain d’aois a bheith ag brionglóideach agus a n-acmhainneacht a bhaint amach.

Tá Dámhachtainí Gaisce neamhiomaíoch agus féintreoraithe: spreagtar rannpháirtithe a gcuid gníomhaíochtaí agus spriocanna féin a roghnú le tacaíocht ó Cheannaire Ghradam an Uachtaráin (PAL).

Tá níos mó ná 1,200 PAL gníomhach ar fud na hÉireann, ag obair nó ag obair go deonach i raon de Chomhpháirtithe Dámhachtainí Gaisce (GAPs .i. eagraíochtaí a sholáthraíonn an clár Gaisce). Áirítear le GAPanna scoileanna agus institiúidí tríú leibhéal, seirbhísí óige, eagraíochtaí pobail, clubanna spóirt, fiontair phríobháideacha, chomh maith leis an tseirbhís príosúin agus promhaidh.

Tá trí leibhéal Dámhachtain Gaisce ann – Cré-umha, Airgid agus Ór.

Foireann Oibríochtaí agus Forbartha

Tuairisceoidh sealbhóir an phoist don Cheann Oibríochtaí agus Forbartha (faoi réir athraithe) agus oibreoidh sé go príomha leis an bhfoireann ar an bhfoireann Oibríochtaí agus Forbartha agus iad i mbun idirchaidrimh ó lá go lá le Ceannaire Foirne. Tacaíonn an fhoireann seo le seachadadh an chláir Gaisce, ag idirchaidreamh agus ag dul i dteagmháil le Ceannairí Ghradaim an Uachtaráin (PALs), Comhpháirtithe Dámhachtainí Gaisce (GAPanna), rannpháirtithe Gaisce agus comhpháirtithe seachadta an chláir. Tacaíonn an fhoireann le soláthar Gaisce i scoileanna, coláistí, oideachas dara seans, oideachas aosach, grúpaí míchumais, seirbhísí óige, gnó, daoine óga i gcláir cheartas óige agus go leor eile. Tá an fhoireann i gceannas ar roinnt tionscadal rochtana agus éagsúlachta a thacaíonn le Saoránacht Dhomhanda, an Dámhachtain faoi choimeád, óige LGBTIQA agus imircigh óga. Soláthraíonn an fhoireann seo oiliúint PAL chomh maith agus oiliúint shaincheaptha eile, imeachtaí agus seisiúin faisnéise do PALanna agus rannpháirtithe.

Cé go bhfuil príomhchúraimí dea-shainithe ag gach ball den fhoireann, tá an fhoireann an-dlúth, agus oibrímid le chéile chun a chinntiú go mbaintear amach Plean Straitéiseach agus comhspriocanna Gaisce ar an iomlán. Go praiticiúil, ciallóidh sé seo go mbeidh an sealbhóir poist ag nascadh agus ag comhoibriú le baill eile d’fhoireann Gaisce níos leithne chun cuid dá bhfeidhmeanna a chomhlíonadh.

Tá an fholláine thar a bheith tábhachtach dúinne in Gaisce freisin, mar sin déanaimid pleanáil ar laethanta spraíúla as baile chun féachaint conas mar atá ag éirí linn, maidineacha caife do chomhráite neamh-oibre, agus seisiúin ábhartha eile chun

tacú lena chéile. Tá Forbairt Ghairmiúil don fhoireann mar thosaíocht freisin laistigh de mhodh na heagraíochta.

Tá gach rud a dhéanaimid bunaithe ar ár gcroíluachanna: Cumhachtú, Cuimsiú agus Comhionannas, Meas agus Sármhaitheas. Táimid tiomanta do chinntiú go bhfuil na bunluachanna seo leabaithe i ngach réimse dár gcuid oibre, agus inár gcleachtas agus inár bpróisis. Caithimid go cothrom le gach iarratas poist, beag beann ar aois, míchumas, féiniúlacht inscne nó léiriú inscne, cine, eitneachas, córas reiligiún/creidimh, cúlra socheacnamaíoch, nó claonadh gnéasach.

Forbhreathnú ar ról an Oifigigh Forbartha (Sainchuntas)

An tIarrthóir

Tá Gaisce ag lorg Oifigeach Forbartha páirtaimseartha díograiseach, tionscnaíoch agus tiomanta atá lonnaithe in iarthar na hÉireann chun dul isteach inár bhfoireann agus chun rochtain ar chlár Ghradam Gaisce a mhéadú. Beidh deis ag an iarrthóir idéalach teacht ar chlár Gaisce a fhorbairt agus taitneamh a bhaint as an deis dul i ngleic le heagraíochtaí agus spreagadh a thabhairt dóibh rannpháirtithe nua Gaisce a shíniú. Le taithí chruthaithe ar phoist forbartha agus scileanna idirphearsanta agus líonraithe an-éifeachtach, beidh an cumas ag an iarrthóir Ceannairí Ghradam an Uachtaráin nua a chur chun cinn agus a earcú go rathúil chun tacú le daoine óga atá rannpháirteach i nGradam Gaisce i scoileanna, breisoideachas, grúpaí óige agus seirbhísí, pobail. grúpaí agus eagraíochtaí eile a thacaíonn le daoine óga idir 13 agus 25 bliain d’aois. Is duine díograiseach féintosaithe é an t-iarrthóir idéalach atá in ann comhoibriú le comhghleacaithe agus beidh sé in ann réimsí forbartha a aithint do Ghradaim Gaisce. Táimid ag lorg iarrthóir a bhfuil ar a laghad 3 bliana de shaineolas ábhartha aige a bheidh in ann cuntasacht láidir, ceannaireacht a léiriú, agus an cumas spriocanna forbartha a bhaint amach.

Príomhfhreagrachtaí an Oifigigh Fhorbartha

Dualgais agus Freagrachtaí Main

Is iad na príomhdhualgais agus na príomhdhualgais atá ag obair go príomha laistigh de thionscadal speisialta, réimse geografach agus / nó earnála ar leith, a d'fhéadfaí a leasú.

 • Sroicheann chlár Gaisce a fhorbairt agus a mhéadú trí thacú le PALs reatha i gComhpháirtithe Dámhachtainí Gaisce (scoileanna, eagraíochtaí óige, eagraíochtaí pobail srl.) a sheachadann Gaisce.
 • Déan iniúchadh ar acmhainneacht Gaisce i do cheantair agus forbair agus gníomhaigh Comhpháirtithe Dámhachtainí Gaisce nua.
 • Tacú le PALanna nua-oilte agus reatha agus PALanna neamhghníomhacha a athghabháil.
 • A bheith mar phointe teagmhála do Chomhpháirtithe Gradam Gaisce agus do PALanna laistigh de limistéar sannta.
 • Dualgais ghinearálta a chomhlíonadh maidir le bainistíocht PAL / GAP, gníomhaíochtaí earcaíochta agus tacaíochtaí eile.
 • Treochtaí agus tosaíochtaí a aithint a thacaíonn le riachtanais Chomhpháirtithe Dámhachtain Gaisce agus PALanna.
 • Deiseanna dul chun cinn a fhorbairt agus a sheachadadh ó Ghradam Cré-umha go Gradam Airgid go Gradam Óir.
 • Oibriú go dlúth leis an bhFoireann Oibríochtaí chun tacaíocht níos leithne a chinntiú do gach Comhpháirtí Dámhachtana agus PALanna Gaisce.
 • Córais CRM/Ar Líne a chothabháil, a thacú agus a nuashonrú do gach gné den obair fhorbartha.
 • Spriocanna bliantúla oibre forbartha a sheachadadh.
 • Tuarascálacha agus nuashonruithe rialta a sholáthar do do Bhainisteoir Líne lena n-áirítear staitisticí agus anailís ar spriocanna bliantúla.
 • Ullmhaigh agus tuairiscigh do phlean oibre bliantúil mar a threoraíonn do Bhainisteoir Líne agus de réir na straitéise foriomláine agus plean oibre na n-eagraíochtaí.
 • Tacaigh le tionscadail speisialta laistigh de do phlean oibre plean, mar a sannadh.
 • Clár Gaisce a chur chun cinn agus a chur i láthair do thríú páirtithe lena n-áirítear seachadadh agus/nó tacú le hoiliúint PAL.
 • Oibrithe deonacha a bhainistiú agus a thacú.
 • Tacaigh le himeachtaí, oiliúint agus searmanais Gaisce.
 • Dualgais eile a dhéanamh de réir mar is gá go réasúnach ó am go ham, i gcomhréir le nádúr an phoist.
 • Gníomhú ar mhaithe le leas Gaisce agus ar aon dul le luachanna, fís agus misean na heagraíochta.

Cáilíochtaí, Scileanna agus Taithí

Riachtanach

 • Cáilíocht ghairmiúil nó céim iomchuí (nóta: is féidir iarrthóirí a bhfuil taithí eisceachtúil oibre acu a bhreithniú in ionad cáilíochtaí céime).
 • 3 bliana ar a laghad de thaithí oibre ábhartha i bpost comhchosúil.
 • Taithí roimhe seo agus eolas agus tuiscint mhaith oibre ar eagraíochtaí a bhfuil baint acu le daoine óga idir 13 agus 25 bliana d’aois sna hearnálacha oideachais, óige, deonacha agus pobail.
 • Ceadúnas tiomána iomlán Éireannach agus úinéireacht/rochtain ar charr mar go dteastaíonn taisteal rialta don phost.
 • Líonra de theagmhálacha agus eolas a léiriú do na príomhpháirtithe leasmhara laistigh d’eagraíochtaí ábhartha a theastaíonn don ról seo, go háirithe na contaetha a leagtar amach thuas d’iarthar na hÉireann.
 • Scileanna láidre daoine, lena n-áirítear an cumas idirchaidreamh a dhéanamh le raon leathan teagmhálacha agus caidrimh oibre éifeachtacha inbhuanaithe a thógáil agus a chothabháil laistigh agus lasmuigh den eagraíocht.
 • Scileanna scríbhneoireachta, pleanála agus tuairiscithe den scoth (i mBéarla)
 • Scileanna láidre TF m.sh. Salesforce, Microsoft word, Microsoft excel, Microsoft Teams PowerPoint, Zoom agus bogearraí cumarsáide agus bainistíochta oibre eile.
 • Cumas roinnt sreafaí oibre a bhainistiú go comhuaineach, oibriú go neamhspleách, dul i dtionscnamh agus oibriú go réamhghníomhach
 • Scileanna láidre cur i láthair
Inmhianaithe
 • Cur amach ar chlár Gaisce.
 • Scileanna maithe tuairiscithe agus scríofa
 • Taithí ar éascú, oiliúint, nó bainistíocht imeachtaí ar líne agus go pearsanta
 • Cáilíocht an traenálaí a oiliúint
 • Líofacht sa Ghaeilge
 • Oideachas lasmuigh

Tréithe Pearsanta (Riachtanach)

 • Tiomantas do dhaoine óga a chumhachtú chun a gcumas a chomhlíonadh
 • Féin-thosaithe agus réamhghníomhach
 • Oibríonn sé go maith laistigh d'fhoireann
 • Spreagtha agus cruthaitheach
 • Dearcadh dearfach agus dírithe ar réiteach
 • Solúbtha agus in ann oiriúnú do threoracha nua
 • Scileanna éifeachtacha bainistíochta ama

Bunchreat Inniúlachta Gaisce

D'aithin Gaisce sé phríomhchumais a theastaíonn ar fud na heagraíochta chun a chinntiú gur féidir leis an eagraíocht seachadadh agus barr feabhais a dhéanamh. Is iad seo:

 • Cumarsáid
 • Forbairt Phearsanta & Ghairmiúil
 • Pleanáil, Sceidealú agus Seachadadh
 • Fadhbanna a Réiteach
 • Foirgneamh Caidrimh
 • Obair Foirne

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ní féidir glacadh le hiarratais ach trí ríomhphost. Mar sin, seol d’fhoirm iarratais chomhlánaithe agus sínithe, le do thoil, trí ríomhphost (síniú digiteach) chuig recruitment@gaisce.ie (Tagairt an Ábhair ‘Iarratas Oifigeach Forbartha PT’). Ní bhreithneofar CVanna nó doiciméid bhreise.

Is é an dáta agus an t-am deiridh le haghaidh iarratas faoi 12 meán lae Dé Luain 16 Bealtaine 2022. Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha.

Próiseas Agallaimh

Reáchtálfar agallaimh an tseachtain 24 Bealtaine, 2022, trí Zoom (físghlao) - d’fhéadfadh dátaí a bheith faoi réir ag rogha Gaisce. Féadfar iarraidh ar iarrthóirí le haghaidh agallaimh ina dhiaidh sin freastal go pearsanta. Tá na hiarratasóirí agallaimh rathúla freagrach as a chinntiú go bhfuil siad ar fáil le haghaidh aon dátaí agallaimh a thairgtear agus an trealamh cuí a bheith acu chun páirt a ghlacadh i bhfísghlao ar líne roimh an agallamh. Is oth linn nach gcuirfear aiseolas ar fáil d’iarratasóirí nach roghnaítear le haghaidh agallaimh. Déanfar scagadh ar gach iarratas a gheofar laistigh den spriocdháta i gcoinne riachtanais an róil agus na sonraíochta duine. Toisc go bhfuil roinnt rannpháirtíochta le daoine óga i gceist leis an obair, beidh iarrthóirí atá á mbreithniú don ról faoi réir phróiseas grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána. Beidh ar an iarrthóir rathúil dhá theistiméireacht a sholáthar freisin. Tá aon tairiscint fostaíochta ag brath ar Ghrinnfhiosrúchán Garda agus seiceálacha teistiméireachta sásúla. Go hidéalach is féidir leis an iarrthóir rathúil tosú sa ról i mí an Mheithimh 2022.

Gaisce, Gradam an Uachtaráin – tá Gradam an Uachtaráin tiomanta do dhea-chleachtas agus feidhmíonn sé ar bhonn comhdheiseanna. Mar sin, lorgaítear iarratais ó gach iarrthóir atá cáilithe go cuí. Bunófar an ceapachán ar thuillteanas amháin agus dícháileofar an chanbhasáil.

Sainmhínithe

GAP — Comhpháirtí Dámhachtana Gaisce
PAL — Ceannaire Ghradam an Uachtaráin
Bronntóir — Rannpháirtí Gaisce a bhfuil a Ghradam faighte aige, thar aon leibhéal de Gaisce – Gradam an Uachtaráin
Rannpháirtí — Duine óg atá ag tabhairt faoina ndámhachtain ag aon leibhéal, Cré-umha, Airgid nó Ór

Níl sé i gceist go mbeadh an jabthuairisc thuas ina liosta cuimsitheach de na dualgais go léir atá i gceist agus dá bharr sin, d’fhéadfadh go mbeadh ar shealbhóir an phoist dualgais eile a chomhlíonadh de réir mar is cuí don phost a d’fhéadfaí a chur orthu ó am go chéile.