Tá an cúlra gorm le sonraíochtaí óir. Tá "JIN THE TEAM" sa téacs mór. Aibhsíonn dronuilleog uachtair "Riarthóir (Páirtaimseartha). Tá 3 chomhghleacaí oibre ar dheis ag comhrá in aice le deasc agus ríomhaire ar a bharr.

Táimid ag fostú don phost mar Riarthóir (Páirtaimseartha)!

Breathnaigh ar an tsonraíocht phoist thíos le haghaidh ról an Riarthóra (Páirtaimseartha) atá oscailte anois le Gaisce – Gradam an Uachtaráin.

Is é an spriocdháta iarratais do ról an Riarthóra (Páirtaimseartha) ná Dé Domhnaigh 24 Aibreán nó roimhe. Beidh na hagallaimh ar siúl Dé Céadaoin 4ú Bealtaine (am le deimhniú).

Ní mór gach iarratas ar an bpost seo a chur isteach tríd an bhfoirm iarratais thíos a úsáid agus a sheoladh chuig recruitment@gaisce.ie.

Sonraíocht Poist Iomlán thíos

Teideal Poist Riarthóir – Páirtaimseartha
Infhaighteacht Post Tús Láithreach
Tuairisciú do Bainisteoir Oifige
stádas Cur isteach buan, páirtaimseartha ar mhaoiniú agus tréimhse phromhaidh rathúil.
Suíomh Bunscoileanna Bunáit oifige i bPáirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8
Scála Tuarastail €28,000 FTE DOE (pro rata)
Uaireanta Oibre 17.5 uair sa tseachtain (2.5 lá) – Solúbthacht ag teastáil ag tréimhsí gnóthacha
Sochair
 • 25 lá saoire bhliantúil FTE (pro rata)
 • Clár Cúnaimh Fostaithe (EAP)
 • Próiseas bordála den scoth Scéim Phinsin Aonair na hEarnála Poiblí (SPSP).
 • Oiliúint agus forbairt foirne
 • Clár folláine na foirne
 • Ticéid choigiltis cánach agus scéim rothaíochta chun na hoibre
Próiseas Earcaíochta
 • Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas ar nó roimh Dé Domhnaigh 24 Aibreán
 • Beidh na hagallaimh ar siúl Dé Céadaoin 4ú Bealtaine (am le deimhniú)
 • Má tá tú ag glaoch chun agallaimh, déanfaimid ár ndícheall a oiread fógra agus is féidir a thabhairt duit. (Is féidir agallaimh a dhéanamh ar líne)
 • Mar gheall ar líon na n-iarratas, ní dhéanfar teagmháil ach leo siúd a bheidh ar an ngearrliosta le haghaidh agallaimh.

Ceisteanna agus d’iarratas a chur isteach

 • Trí Fhoirm Iarratais oifigiúil Gaisce, chuig recruitment@gaisce.ie
 • Ní ghlacfar le CVanna ar bith

Maidir le Gaisce

Gaisce – Is clár féinfhorbartha é Gradam an Uachtaráin do dhaoine óga a fheabhsaíonn muinín agus folláine trí rannpháirtíocht i ndúshláin phearsanta, fhisiciúil agus phobail.

Go dtí seo, tá a nGradam Gaisce bainte amach ag ceathrú milliún duine óg ar fud na hÉireann. Cláraíonn níos mó ná 20,000 duine óg linn chun a n-aistear Dámhachtain Gaisce féin a dhéanamh gach bliain.

Is dúshlán díreach é Gaisce ó Uachtarán na hÉireann do gach duine óg idir 14-25 bliain d’aois a bheith ag brionglóideach agus a n-acmhainneacht a bhaint amach.

Tá Dámhachtainí Gaisce neamhiomaíoch agus féintreoraithe: spreagtar rannpháirtithe a gcuid gníomhaíochtaí agus spriocanna féin a roghnú le tacaíocht ó Cheannaire Ghradam an Uachtaráin (PAL).

Tá níos mó ná 1,200 PAL gníomhach ar fud na hÉireann, ag obair nó ag obair go deonach i roinnt Comhpháirtithe Dámhachtainí Gaisce (GAPs .i. eagraíochtaí a sholáthraíonn an clár Gaisce). Áirítear le GAPanna scoileanna agus institiúidí tríú leibhéal, seirbhísí óige, eagraíochtaí pobail, clubanna spóirt, fiontair phríobháideacha, chomh maith leis an tseirbhís príosúin agus promhaidh.

Tá trí leibhéal de Ghradam Gaisce ann - Cré-umha, Airgead agus Óir.

An tIarrthóir

Gaisce – Braitheann rath Ghradam an Uachtaráin ar ár ndaoine, táirgiúlacht agus nósanna imeachta.

An Riarthóir (páirtaimseartha) an fórsa tacaíochta atá ag tiomáint ar gach ceann de na réimsí seo, agus táimid ag lorg duine den scoth faoi láthair chun tacú leis an mBainisteoir Oifige chun a chinntiú go n-rithfidh oifig Gaisce i dTeach Ratra go réidh agus chun tacú le PALanna agus GAPanna an clár Gaisce a sheachadadh.

Is é an gairmí idéalach don ról ná réititheoir solúbtha fadhbanna le sárscileanna cumarsáide agus meon atá dírithe ar mhionsonraí.

Éilíonn an ról seo go mbeidh an t-iarratasóir rathúil ina chléireach grinnfhiosrúcháin de chuid an Gharda Síochána. Cuirfear oiliúint ar fáil mar chuid den phróiseas seo.

Príomhfhreagrachtaí an Riarthóra (Páirtaimseartha)

Dualgais agus Freagrachtaí Main

 • Eolas cuí a choinneáil ar na cláir a bhfuil tú ag tacú leo, agus an cumas cumarsáid éifeachtach a dhéanamh.
 • Tacú leis an bhfoireann Riaracháin chun freagra a thabhairt ar cheisteanna cláir ó PALanna agus clárúcháin Dámhachtainí go laethúil.
 • Monatóireacht agus cothabháil a dhéanamh ar iarratais Cheannaire Ghradaim an Uachtaráin (PAL) agus Comhpháirtí Dámhachtana Gaisce (GAP) ag baint úsáide as CRM Salesforce go laethúil.
  • Próisis eagraíochtúla agus sreafaí oibre a thuiscint.
  • Tuarascálacha a chruthú agus a chothabháil.
  • Cumais tuairiscithe nua a chruthú agus freagairt d’iarratais tuairiscithe ad hoc de réir mar is gá.
  • Cruthaigh agus coinnigh feachtais.
  • Monatóireacht a dhéanamh ar thaifid/réimsí a ndearnadh faillí orthu laistigh den chóras mar is cuí.
  • Bainistigh taifid dhúblacha, monatóireacht agus feabhas a chur ar cháilíocht sonraí i CRM.
  • Úsáid Salesforce a leathnú trí fhreastal ar oiliúint.
  • Freastal ar chruinnithe foirne ábhartha.
 • A thuiscint agus tacú le hullmhú agus dáileadh laethúil dámhachtainí Gaisce agus coinnigh gach taifead cuí lena n-áirítear idirchaidreamh le soláthraí seirbhíse seachadta
 • Dualgais riaracháin eile agus clúdach a sholáthar de réir mar is gá.

Ní liosta críochnaitheach tascanna an cur síos poist seo; ina áit sin tá sé deartha chun forbhreathnú a thabhairt ar an bpost. Samhlaítear go n-úsáidfidh sealbhóir an phoist ar a thionscnamh féin agus go bhforbróidh sé/sí an post faoi threoir le go mbainfear amach aidhmeanna na heagraíochta. Ba chóir a thabhairt faoi deara go bhfuil an eagraíocht dinimiciúil agus ar luas tapa agus b’fhéidir go gcaithfí dul níos faide ná na réimsí a leagtar amach thuas chun tacú le daoine eile ó am go chéile.

Cáilíochtaí, Scileanna agus Taithí

[Riachtanach]

 • Inniúlacht i Salesforce CRM (nó córais bhunachar sonraí aitheanta coibhéiseacha
 • Tuiscint ar Chosaint/Cosaint Leanaí
 • Cáilíocht riaracháin nó taithí chomhchosúil (2 bhliain ar a laghad) i dtimpeallacht oifige ghnóthach ar luas tapa.
 • Inniúlacht thar shraith MS Office (Excel, Outlook, PowerPoint, SharePoint, Word)
 • Scileanna láidre riaracháin agus eagrúcháin a léiriú, oibríonn SMART
 • Freagrach agus freagrach
 • Cruinneas agus aird ar mhionsonraí
 • In ann toilteanas foghlama a léiriú.
 • In ann seiftiúlacht agus tionscnamh a léiriú.
 • Mothú láidir tionscnamh agus fadhbréiteach a léiriú agus a bheith i gceannas nuair a thagann an deis chun cinn.
 • Féinmhuiníneach agus cumas nuálaíochta laistigh de réimse na foirne Riaracháin.
 • Is féidir tús áite a thabhairt don ualach oibre agus don ilthasc
 • Sárscileanna cumarsáide labhartha agus scríofa agus scileanna clóscríofa líofa
 • Suíomh leathanbhanda sa bhaile chun oibriú hibrideach a cheadú (nuair is infheidhme)

[Inmhianaithe]

 • Tuiscint ar chlár na nGradam Gaisce
 • Taithí nó eolas roimhe seo ar an earnáil phobail agus dheonach nó ar an earnáil charthanachta.
 • Taithí roimhe seo ag obair san earnáil óige/oideachais nó i dteagmháil le lucht éisteachta óg

Níl sé i gceist go mbeadh an jabthuairisc thuas ina liosta cuimsitheach de na dualgais go léir atá i gceist agus dá bharr sin, d’fhéadfadh go mbeadh ar shealbhóir an phoist dualgais eile a chomhlíonadh de réir mar is cuí don phost a d’fhéadfaí a chur orthu ó am go chéile.

Rachaidh an t-iarrthóir rathúil, mar choinníoll fostaíochta, faoi oiliúint Ghrinnfhiosrúcháin agus Coimirce an Gharda Síochána. 

Gaisce – Is Fostóir Comhdheiseanna é Gradam an Uachtaráin.

Déanfar gach doiciméad a fhaigheann Gaisce – Dámhachtain an Uachtaráin a phróiseáil de réir na reachtaíochta ábhartha um chosaint sonraí. Ní bhainfear úsáid as an bhfaisnéis ach amháin i bpróiseáil iarratas ar phoist agus chun críocha riaracháin leanúnacha le hiarrthóirí poist.

Comhionannas, Éagsúlacht agus Cuimsiú: Ag Gaisce, déanaimid comhionannas, éagsúlacht agus cuimsiú a fhí go réamhghníomhach trínár gcuid oibre gach lá. Is eagraíocht fiosrach cheisteach sinn, ag iarraidh ár dtuiscint ar éagothromaíochtaí i rannpháirtíocht agus ionadaíocht sna healaíona a dhoimhniú – go coimeádach, go straitéiseach agus go hoibríochtúil – agus lorgaimid go leanúnach bealaí chun gníomhartha bríocha a fhorbairt agus a sheachadadh chun dul i ngleic leo. Caithimid go cothrom le gach iarratas poist, beag beann ar aois, míchumas, féiniúlacht inscne nó léiriú inscne, cine, eitneachas, córas reiligiún/creidimh, cúlra socheacnamaíoch nó claonadh gnéasach.

Fógraíonn Gaisce na róil seo ar shuíomhanna gréasáin creidiúnacha ar líne agus níl sé freagrach as faisnéis mhíthreorach a fhaightear ar láithreáin ghréasáin earcaíochta eile ar líne. 

Is féidir gach ceist a chur chuig recruitment@gaisce.ie