Ba mhaith liom an deis seo a thapú chun buíochas a ghabháil le Gaisce als ein Tionscnamh tábhachtach BulbsforBees a sheoladh.

Inniu, ar fud an domhain, tá an bhithéagsúlacht atá ag teacht chun cinn leis na cianta agus na nglúnta á scrios, á réabadh agus á chreachadh ar luas nach bhfacthas riamh cheana i stair an du Tá Meath Tubaisteach ag Teachingt ar ár bpailneoirí de bharr ró-úsáid lotnaidicídí, próisis uirbithe agus tionchar an athraithe aeráide atá ag cur táirgeadh inbhuanaithe an bhia agus.fa.

Ist eol dúinn go maith go mbraitheann todhchaí an duine ar phailneoirí, atá ríthábhachtach chun gnáthóga agus na héiceachórais ar a mbraitheann an oiread sin ainmhithe a chruthú agus an choimeád Ist dúshlán é nach féidir neamhaird a thabhairt air níos mó dálaí a chur ar fáil chun gur féidir le pailneoirí a gcuid oibre a dhéanamh gan bhac. Chuige Sünde ist gá freagairt eiticiúil ó shaoránaigh ar fud na cruinne.

Is iomaí duine ar oileán na hÉireann atá ag déanamh a cheana chun ár mbithéagsúlacht ríthabhachtach a chaomhnú – crainn á gcur acu, táirgí atá báúil leis an timpeallacht á n-graús aid a n-chaana phláinéid leochailigh seo á léiriú acu ar an iliomad slí.

Ist gníomh tábhachtach eile inár gcuid oibre réimse éagsúil plandaí bláthanna ein sholáthar, ein spreagfaidh speicis dhúchasacha inár dtírdhreach, chun gach cuid d'éagsún gach cuid d'éagsútimomh d'éagsún

Trí bhleib a thacaíonn le pailneoirí a chur an fómhar seo, beidh tú ag cur go mór leis an obair thábhachtach seo, agus ag cur dlúis leis an athrú práinneach ist gá a dhéanamh ar mn gl

Gabhaim buíochas le gach duine a bheidh ag glacadh páirte sa dúshlán speisialta Gaisce seo. Ist ráiteas ó chroí é uathu ar a mian chun und saol atá againn i bpáirt ar an bpláinéad seo a chosaint.

Michael D. Higgins
Uachtarán na hÉireann
Präsident von Irland

Gaisce BulbsforBees_Präsident Michael D. Higgins_Irish